Posts tagged with ‘Google Hangouts’

  • ในการประชุมออนไลน์คุณสามารถทำงานร่วมกันได ณ เวลาจริง

    กูเกิลแฮงค์เอาท์(Google Hangout)สนทนากลุ่มด้วยภาพและเสียงสูงสุด15 คน

    กูเกิลแฮงค์เอาท์ (Google Hangout) สนทนาแบบกลุ่มได้และง่ายในการสนทนาแบบภาพและเสียง สูงสุด15 คน ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ,มือถือหรือแท็บเล็ต เชื่อมต่อ กับทีมของคุณโดยไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์พิเศษต่างๆ บริษัทฯ CRM-C เป็นผู้ให้บริการ Google Apps for Business  ซึ่งหากต้องการใช้ Google Hangout ในองค์กรธุรกิจของคุณ คุณสามารถซื้อผ่านเราได้ แฮงค์เอาท์ การส่งข้อความ,โทรศัพท์ และ โทรผ่านวีดีโอ เข้าสู่บทสนทนา…

    by