Posts tagged with ‘Google Apps Admin Console’

 • Google Apps Training for Khon Kaen University 2

  Google Apps Training for Khon Kaen University by CRM Charity

  มูลนิธิซีอาร์เอ็มซีชาริตี้ (CRM Charity) ได้ฝึกอบรม Google Apps Training  ให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น (Khon Kaen University) ผู้เข้ารับการอบรมมีทั้งอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2013 CRM Charity by CRM and…

  by
 • CRM Charity Training Google Apps For Learning Institute For Everyone3

  Training Google Apps For Learning Institute For Everyone by CRM Charity

  มูลนิธิซีอาร์เอ็มซีชาริตี้ (CRM Charity) ได้ฝึกอบรม Training Google Apps ให้กับสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ( Learning Institute For Everyone – LIFE)  ผู้เข้ารับการอบรมมีทั้งครูนักศึกษา ผู้ดูแลงานด้านสำนักพิมพ์ ผู้ดูแลห้องสมุด นักบัญชี นักการเงิน เลขานุการและนักศึกษาฝึกงาน เมื่อวันที่…

  by