Disaster Recovery – DR: Storage, Implementation and Development

โครงการสำรองข้อมูลจากภัยพิบัติ (Disaster Recovery Project – DR) จำเป็นต้องทำเนื่องจากธุรกิจหลายภาคส่วนได้รับผลกระทบจากหลายเหตุการณ์ที่ผ่านมาในประเทศไทยอาทิเช่น น้ำท่วม และ ปัญหาสถาณการณ์ทางการเมือง จึงควรมีการจัดตั้ง IT Solution Center เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลและไม่ให้เหตุการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบต่อการทำธุรกิจและผลประกอบการ โครงการนี้จัดเป็นแผนธุรกิจต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) ที่สำคัญเมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆ

บริการ พื้นที่เก็บข้อมูล การทำให้เกิดผลและการพัฒนา

(Storage, Implementation and Development)

สำหรับโครงการสำรองข้อมูลจากภัยพิบัติ

(Disaster Recovery -DR Site Solution –  Data Services)

 

บริษัท CRM-C สามารถเป็นส่วนหนึ่งในโครงการของท่านในการให้บริการดังตัวอย่างโครงการนี้

1.บริการ พื้นที่จัดเก็บข้อมูล,การทำให้เกิดผลและการพัฒนา (Storage, Implementation and Development.)

– เราเป็นตัวแทนจำหน่ายของ  กูเกิ้ลไดรฟ์คลาวด์ และผลิตภัณฑ์ของกูเกิ้ล ซึ่งคุณสามารถซื้อผ่านเราได้  ให้บริการติดตั้ง กูเกิ้ลไดรฟ์คลาวด์ ซึ่งจะติดตั้งเพียงอย่างเดียวไม่ซื้อ กูเกิ้ลไดรฟ์คลาวด์ ผ่านเราก็สามารถทำได้ (Google Drive Cloud and set up or set up only)

– ระบบสำหรับคัดลอกข้อมูลจากเซิฟเวอร์ไปคลาวด์ (System for copying information from server to cloud)

– การทำให้เกิดผลและการพัฒนาระบบรายงานสถานะในแต่ละวัน (Implementing and developing report system of daily status)

2.บริการบำรุงรักษาระบบรายปี (Maintenance per year)

 

บางส่วนของขั้นตอนของการทำให้เกิดผลและการพัฒนา

1.ระบบต้นแบบเปิด  (Prototype System On)

ระบบต้นแบบรวมถึงกูเกิ้ลไดรฟ์คลาวด์เซิฟเวอร์ที่เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์พีซีและเครื่องคอมพิวเตอร์แมค (Prototype is included Google Drive cloud server that  connect with one PC and one Mac)

2. ระบบเปิด (System On)

ระบบรายงานผ่านเว็บหากมีการอับโหลดข้อมูลไม่สำเร็จโดยการแจ้งเตือนทางอีเมล์ ระบบนี้ส่งมอบให้เมื่อเปิดใช้งานระบบ (Web reporting with unsuccess data upload email notification application will be deliverable during System On)

3. เริ่มต้นใช้งาน (Start Using System)

ซอร์สโค้ดของระบบรายงานผ่านเว็บหากมีการอับโหลดข้อมูลไม่สำเร็จโดยการแจ้งเตือนทางอีเมล์ ส่งมอบให้เมื่อเริ่มต้นใช้ระบบ (Web reporting with unsuccess data upload email notification source code will deliverable during start using system)

สถาปัตยกรรมของระบบ (System Architecture)

 

Disaster Recovery - DR

ภาพแสดง Disaster Recovery – DR การนำเอา Google Drive Cloud มาใช้สำหรับการจัดเก็บและสำรองข้อมูล

สามารถออกแบบได้ตามความต้องการของลูกค้า (Requirement of Customer) 

ตัวอย่างดังรายละเอียดด้านล่าง

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ (User Access)
1. ผู้ใช้งานปกติ : เห็นรายงานสรุปสำหรับรายการของตนเอง (Regular Users : See the summary reports for their own list.)
2. ผู้ใช้งานที่เป็นผู้ควบคุมดูแล : เห็นรายงานสรุปทั้งหมดของผู้ใช้งานทุกคน (Admin User: See the overall summary report for every users)

 รายงาน (Report)

1.รายงานรายวัน (Daily Report)

A.รายการไฟล์ ใหม่/อับเดท/ถูกลบ จากผู้ใช้งานไปที่แชร์เซิฟเวอร์ (List of New/Updated/Deleted Files from users to the shared server.)
i. จัดกลุ่มโดยแผนก,ผู้ใช้งาน และอื่นๆ (Grouped by Department,User,etc.)
ii. แยกโดยแผนก,ผู้ใช้งาน,การเปลี่ยนแปลงของวันที่หรือเวลา (Filter by Department,User,Changed Date/Time)

B.รายการไฟล์ ใหม่/อับเดท/ถูกลบ จากแชร์เซิฟเวอร์ไปที่กูเกิ้ลไดรฟ์คลาวด์สตอเรจ (List of New/Updated/Deleted Files from shared server to Goodgle Cloud Storage.)
i. จัดกลุ่มโดยแผนก,ผู้ใช้งาน และอื่นๆ (Grouped by Department,User,etc.)
ii. แยกโดยแผนก,ผู้ใช้งาน,การเปลี่ยนแปลงของวันที่หรือเวลา (Filter by Department,User,Changed Date/Time)

C.ระบุสถานะการอับโหลดสำหรับทุกไฟล์ ที่ล้มเหลว,สำเร็จ,อยู่ระหว่างทาง (Upload status for every files (Failed/Success/On the way))
i. จัดกลุ่มโดยแผนก,ผู้ใช้งาน และอื่นๆ (Grouped by Department,User,etc.)
ii. แยกโดยแผนก,ผู้ใช้งาน,การเปลี่ยนแปลงของวันที่หรือเวลา (Filter by Department,User,Changed Date/Time)

 

Report Status DR

Report Status DR

 

2.รายงานผู้คุมระบบ (Admin Report)
a. สรุปกูเกิ้ลคลาวด์สตอเรจ ของแผนก,ผู้ใช้งาน (Summary of google cloud usage storage by Departments, Users.)

Report System for Disaster Recovery - DR

Report System for Disaster Recovery – DR

หมายเหตุ: กราฟวงกลมสามารถปรับแต่งให้แสดงจำนวนพื้นที่ ที่ใช้งานเป็นกิ๊กกะไบต์ Note: Circle graph could be customized to show the amount of space used(GB)