Clarizen Partner in Thailand

เราเป็นผู้ร่วมธุรกิจกับ Clarizen ในประเทศไทย (Clarizen Partner in Thailand) ให้บริการติดต่อประสานงานการซื้อสิทธิ์ในการใช้งานกับ Clarizen การติดต่อเราได้รับความสะดวกรวดเร็วในการให้ข้อมูลที่ท่านต้องการทราบก่อนการตัดสินใจใช้งาน รวมถึงบริการหลังการขายในการติดต่อประสานงานกับต่างประเทศเมื่อท่านประสบปัญหาในการใช้งาน (เฉพาะบริษัทฯที่เป็นลูกค้าเราเท่านั้น) โดยค่าใช้จ่ายเท่ากับราคาหน้าเว็บของ Clarizen อีกทั้งยังให้บริการอบรมวิธีการใช้ระบบ การอบรม มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมซึ่งถูกกว่าการเดินทางไปอบรมยังต่างประเทศ

Clarizen Partner in Thailand

Clarizen Partner in Thailand

Clarizen คือระบบบริหารจัดการโครงการ สำหรับ ผู้จัดการโครงการ (Project Managers) , ทีมไอที (IT Teams), ผู้ให้บริการด้วยความเชี่ยวชาญ (Professional Services), นักพัฒนาระบบและซอฟแวร์ (Agile Development), และ ทีมการตลาด (Marketing Teams)

ซึ่งช่วยให้คุณสามารถทำงานร่วมกัน (Collaboration), บริหารคนภายในทีม (Manage Resources), มอบหมายงานให้ตามความสามารถ (Skill) ของผู้ทำงาน, ดูอัตรางานที่ยังสามารถรับได้สำหรับผู้ทำงาน (Resources Available), ดูอัตรางานล้น (Work Load),  ติดตามงานที่ต้องทำ (Task), ติดตามสถานะของโครงการ ( Project Status), ดูความคืบหน้าของโครงการหรือส่งให้ลูกค้าดูในแบบ Gantt View และ Road map, บริหารความเสี่ยงภายในโครงการ (Risk Management),

การสนททนาภายในทีม (Discussion) ผ่านทางเครื่องมือต่างๆ ทั้งทางอีเมล์ (E-mail Inter-Act) และเครื่องมือทางสังคม (Social Tool), การบัทึกข้อมูลต่างๆ เก็บไว้ในโครงการ ที่ไม่ต้องเสียเวลาไปขุดไปค้นหาอีเมล์ที่เกี่ยวข้องกับงาน การแนบข้อมูลลงในโครงการ (Attachment) หรือในเครื่องมือต่างๆ, การ ไขข้อข้องใจในประเด็นต่างๆ (Issues) , การอับเดทสถานะของงานว่าเสร็จไปแล้วกี่เปอร์เซนต์รวมทั้งบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับงานนั้นๆ, การบันทึกเวลาการทำงานในแผ่นเวลา (Time Sheet) และการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายรายบุคคลของทีมงานหรือค่าใช้จ่ายในการจ้างบริษัทฯที่ปรึกษาหรือบุคคลภายนอก  ซึ่งในส่วนต่างๆของ Carizen นั้นหลายส่วนเปิดโอกาสให้สามารถ ปรับแต่งแก้ไขได้ รวมทั้งเลือกรูปแบบการดูหรือวิเคราะห์ข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ