Google Apps Training พาณิชยการธนบุรี พาณิชยการเชตุพนและมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์

Google Apps Training พาณิชยการธนบุรี พาณิชยการเชตุพนและมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
October 1, 2013 Aissarapan Bunnag
Google Apps Training00017

Google Apps Training  ผู้เข้าร่วมอบรม ครูชำนาญการพิเศษ อบรมเกี่ยวกับการทำงานกลุ่ม การส่งข่าวสารและนัดหมาย Google Sites, Google Form, Google Docs พาณิชยการธนบุรี (Thonburi Commercial College) พาณิชยการเชตุพน (Chetupon Commercial College) และ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์  (Rajabhat Rajanagarindra University)

อบรม Google Apps การทำงานกลุ่ม

อบรม Google Apps Training การทำงานกลุ่ม

อบรม Google Apps การประเมิณผลการเรียนของนักเรียน

อบรม Google Apps การประเมิณผลการเรียนของนักเรียน

อบรม Google Apps การส่งข่าวสารและนัดหมาย

อบรม Google Apps การส่งข่าวสารและนัดหมาย

อบรม Google Apps เตรียมตัวเอกสารประกอบการสอน

อบรม Google Apps เตรียมตัวเอกสารประกอบการสอน

 

Google Apps Training00002

Google Apps Training00003

Google Apps Training00004

Google Apps Training00005

Google Apps Training00006

Google Apps Training00007

Google Apps Training00008

Google Apps Training00009

Google Apps Training00011

Google Apps Training. Google Sites, Google Form, Google Docs

Google Apps Training. Google Sites, Google Form, Google Docs

Google Apps Training00013

Google Apps Training00014

Google Apps Training00015

Google Apps พาณิชยการธนบุรี พาณิชยการเชตุพนและมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์

Google Apps พาณิชยการธนบุรี พาณิชยการเชตุพนและมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์

Google Apps Training00017

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*